เอกสารดาวน์โหลด / แบบฟอร์ม

เอกสารดาวน์โหลด / แบบฟอร์ม

คู่มือการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ PDF)

คู่มือการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ WORD)

คู่มือการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับเกณฑ์การประเมินตามสถานการณ์ COVID-19) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (กรณีปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.3)

คู่มือการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับเกณฑ์การประเมินตามสถานการณ์ COVID-19)

สรุปผลประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 คู่มือการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (สำหรับผู้อำนวยการ) ฉบับปี 2564

แนวทางการลงนามสำหรับผู้บริหารกรมการแพทย์ ฉบับปี 2564

 คู่มือระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้รายงานผลฯ (ระดับหน่วยงาน) ฉบับปี 2564

คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

คู่มือระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้รายงานผลฯ (ระดับหน่วยงาน) ฉบับปี 2563

คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

คู่มือรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟร์อม ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ (ของหน่วยงาน)

 คู่มือระดับความสำเร็จในการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 รวมเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 62